پـــروژه هـــــای قابل فروش

برج مسکونی دانا ( دوما)
تهران
1352
100درصد
مسکونی

مگاپارس

مگاپارس
تهران
۲۰۶,۶۵۹
۷۶ درصد
تجاری- اداری