پـــروژه هـــــای در دســــتـ ســـاخت

نگین میرداماد

نگین میرداماد
تهران-میرداماد
۲۲۹۸۸
۱۸ درصد
تجاری و اداری

نگین بوکان

نگین بوکان
تهران-نیاورن
۲۴۲۵۸
۷ درصد
مسکونی

نگین سهند

نگین سهند
تهران-خیابان نفت شمالی
۲۰,۰۵۸
۴۵ درصد
تجاری-اداری

نگین جماران

نگین جماران
تهران-جماران
۲,۶۶۶
۸ درصد
مسکونی

مگا پارس

مگا پارس
تهران-شریعتی
۲۰۶,۶۵۹
۷۶ درصد
تجاری-اداری

یادمان اردبیل

یادمان اردبیل
اردبیل
۴۲,۱۸۰
۱۲ درصد
تجاری-مسکونی
بازار میوه و تره بار
بندرعباس
۴۶,۹۰۰
۷۳.۷۰ درصد
میوه و تره بار

نگین ظفر

نگین ظفر
مجتمع مسکونی نگین جنت آباد
تهران-جنت آباد جنوبی
17952
0
مسکونی

مینو مشهد

مینو مشهد
مشهد-میدان شهدا
۱۲،۶۶۹
۴۹ درصد
تجاری-اداری