1) ملک پاسداران:

آدرس: تهران ، پاسداران، خیابان پایدار فرد، نبش گلستان هفتم و هشتم

ملک پاسداران

مالک

قدرالسهم از دانگ

نوع ملک

کاربری

(طرح تفصیلی)

مساحت عرصه (مترمربع)

ساختمانی معلم

5.88

ساختمان

مختلط

3566.84

اورامان سازه

0.12

* درصورت تمایل به تملک 6 دانگ، مسئولیت توافق و خرید سهم شرکت اورامان سازه بعهده خریدار است.

 

 

2) ملک جنت آباد:

آدرس: تهران ، جنت آباد جنوبی خیابان نیرو

ملک جنت آباد

مالک

قدرالسهم از دانگ

نوع ملک

کاربری

(طرح تفصیلی)

مساحت عرصه (مترمربع)

ساختمانی معلم

6

زمین

مسکونی

2419.8

 

۱-    فروش املاک و مستغلات

۲-    مبایعه نامه تنها با برنده مزایده تنظیم می­گردد و لذا شرکت کننده در مزایده نباید مشکل قانونی جهت تنظیم مبایعه نامه به نام خود داشته باشد.

۳-    شرکت ساختمانی معلم در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات در هر مرحله ای مختار است.